โรงเรียนวัดชำผักแพว

Follow by Email

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนวัดชำผักแพวได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่จะนำพาสถานศึกษา(นักเรียน)ไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียนที่หลากหลายให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน
                                                      ค่ายอาเซียน
กิจกรรมหน้าเสาธง และมุมอาเซียน
                         
                                        คณะครูเข้ารับการอบรมสร้างความตระหนัก
                                              แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
                                           ในห้องเรียน
                                                                   ประตูสู่อาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น